تبلیغات
بیمه کار آفرین { نمایندگی 2801 } - نگاهی گذارا به شرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت مدنی دارندگان آسانسور در قبال استفاده كنندگان
بیمه کار آفرین { نمایندگی 2801 }
بیمه تخصصی آسانسور-بیمه عمر
بیمه کارآفرین نمایندگی 2801 در راستای معرفی انواع بیمه و بیمه عمر و سرمایه گذاری و بیمه تخصصی آسانسور و پله برقی و بیمه تكمیل درمان - اقدام به راه اندازی این وبلاگ نموده است
جهت مشاوره رایگان با شماره 09123161251 و 09128885238 تماس حاصل فرمایید.


E.MAIL : karafarin5533@yahoo.com
karafarin5533@gmail.com

نگاهی گذارا به شرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت مدنی دارندگان آسانسور در قبال استفاده كنندگان

یکشنبه 20 فروردین 1391

نویسنده: محمد تقی اقدام | طبقه بندی:بیمه تخصصی آسانسور، 

نگاهی گذارا به شرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت مدنی دارندگان آسانسور در قبال استفاده كنندگان

ماده اول : موضوع بیمه
موضوع این بیمه نامه عبارت است از بیمه مسئولیت مدنی بیمه گذار كه براساس آن بیمه گر متعهد می گردد در ازاء انجام تعهدات و وظایف بیمه گذار در طول مدت بیمه نامه خسارات وارد به استفاده كنندگان را درمقابل حوادث ناشی از آسانسور واقع در محدوده مكانی مندرج در بیمه نامه را در صورت احـــراز مسئولیت بیمه گذار ( توسط مراجع قضائی یا براساس نظر كارشناس بیمه گر) وبا در نظر گرفتن شرایط و مقررات مندرج در این بیمه نامه جبران نماید

ماده دوم : استثنائات
درموارد زیر بیمه گر تعهدی نسبت به جبران خسارت نخواهد داشت :
1-
خسارت ناشی از جنگ ، انقلاب، شورش، اعتصاب، عملیات تروریستی و اقدامات براندازی علیه حكومت و عوامل دیگری از این قبیل .
2 –
انفجارات اتمی و تشعشعات هسته ای .
3 –
حوادثی كه طبق قانون بیمه گذار مسئول آن نمیباشد و خسارات وارده در خارج از كابین آسانسور.
4-
عمد بیمه گذار در وقوع حوادث و یا تشدید آن .
5 –
نزاع و زدو خورد و حوادث ناشی از مسكرات و استعمال مواد مخدر توسط استفاده كنندگان .
6 –
سكته و خطرات ناشی از تشدید بیماری و آسیبهای وارده یا بیماری مربوط به فتق ، دیسك، آرتروز، شكستگی دندان بدون آسیب دیدگی سایر اعضای سروصورت .
7-
هرگونه خسارات جانی و مالی وارد به بیمه گذار و كاركنان وی .

ماده سوم : وظایف بیمه گذار
الف ) پرداخت حق بیمه
بیمه گذار موظف است حق بیمه متعلقه را در زمان صدور بیمه نامه و یا در پایان مهلت تعیین شده و در صورتی که پرداخت حق بیمه به صورت اقساط مورد موافقت بیمه گر قرار گرفته باشد در سررسید آن بپردازد .
تبصره : ملاك پرداخت حق بیمه منحصرا" رسید وصول حق بیمه صادره توسط بیمه گر می باشد و در صورت عدم پرداخت حق بیمه علیرغم وجود بیمه نامه امضاء شده نزد بیمه گذار، بیمه گر تعهدی در پرداخت خسارتی كه تا قبل از دریافت حق بیمه به وقوع پیوسته باشد نخواهد داشت .
ب ) جلوگیری از وقوع خطر
بیمه گذار موظف است به منظور پیشگیری از وقوع خطرات تحت پوشش نسبت به اجرای دستورالعمل ها و ضوابط ایمنی و اصول و استانداردهای فنی اقداما ت مقتضی را به عمل آورد وبه منظور حصول اطمینان از ایمن بودن دستگاهها و لوازم آنها براساس دستورالعمل های مربوط به تعمیر و نگهداری نسبت به سرویس كاری و تعمیر به موقع آنها اقدام نماید.
ج) مهارت كاركنان بیمه گذار
كلیه كاركنان بیمه گذار بایستی از مهارت و تجربه و تخصص كافی درامور محوله برخوردارباشند.
د ) توافق بیمه گذار با اشخاص زیان دیده
بیمه گذار نباید بدون موافقت كتبی بیمه گر هیچگونه توافقی با شخص یا اشخاص زیان دیده به عمل آوردو اینگونه توافق ها بدون اخذ نظر موافق بیمه گر، موجب سلب مسئولیت بیمه گردر مورد تعهدات خود می گردد .هـ ) مفاد بیمه نامه و اوراق الحاقی
چنانچه مفاد بیمه نامه و اوراق الحاقی مورد موافقت بیمه گذار نباشد بیمه گذار موظف است حداكثر تا سه روز از تاریخ دریافت آنها مراتب را كتبا" به بیمه گر اعلام نماید درغیر این صورت مفاد آنها مورد تائید وی تلقی خواهد شد .
و) اعلام خسارت و همكاری با بیمه گر
بیمه گذار موظف است درصورت وقوع حوادث مشمول بیمه ، بلافاصله بوسیله تلفن یا دور نگار و

متعاقبا" ظرف مدت سه روز بوسیله نامه مراتب را به بیمه گر اعلام دارد و اطلاعاتی در مورد ماهیت و میزان خسارت در اختیار بیمه گر بگذارد و مدارك مورد نیاز بیمه گر را جهت انجام بررسی های مورد نظر فراهم آورد و درصورت تاخیر مسئول جبران ضرر و زیان هایی كه از این طریق به بیمه گر وارد می شود خواهد بود .
ماده چهارم : وظایف بیمه گر
بیمه گر موظف است درصورت وقوع حوادث تحت پوشش ، پس از تكمیل مدارك خسارت و مشخص شدن میزان خسارت حداكثر ظرف مدت پانزده روز نسبت به انجام تعهدات خود اقدام نماید .

ماده پنجم : پرداخت خسارت
لف ) خسارات فوت ونقص عضو براساس رای مراجع قضایی ومبلغ مندرج درجدول تعهدات یا ارزان ترین نوع دیه هركدام كه كمتر باشد پرداخت می گردد.

تبصره: درصورت تاخیر در ارائه حكم قطعی دادگاه افزایش نرخ احتمالی دیه مشمول این بیمه نامه نخواهد بود .

ب ) درصورت وقوع حادثه منجر به جرح استفاده كنندگان ، هزینه های پزشكی زیان دیده براساس اصل اسناد و مدارك معتبر پزشكی وبا تائید پزشك معتمد و كارشناس بیمه گر حداكثر تا میزان مندرج در جدول تعهدات (پس از كسر فرانشیز ) پرداخت می گردد .
ج ) درصورتی كه قبل از صدور رای توسط مراجع ذیصلاح بیمه گر مبلغی بابت هزینه پزشكی پرداخت نموده باشد مبلغ پرداختی از مبلغ تعیین شده توسط مراجع ذیصلاح كسرومابه ا لتفاوت حداكثر تا سرمایه فوت ونقص عضو مندرج در جدول تعهدات پرداخت می گردد .
د ) در صورتی كه هزینه های پزشكی توسط بیمه گذار پرداخت شده باشد چك خسارت در وجه وی و در غیر این صورت دروجه زیان دیده صادر می گردد.
هـ ) درصورتی كه استفاده كنندگان از آسانسور ازخدمات سازمان تامین اجتماعی یا سازمانهای مشابه استفاده نماید تعهد بیمه گر درجبران هزینه های پزشكی عبارت است از مازاد غرامت پرداخت شده توسط سازمان مذكور تا میزان خسارت قابل پرداخت در این بیمه نامه .
و ) درصورتی كه مسئولیت موضوع این بیمه نامه به موجب بیمه نامه های دیگری مورد تامین قرار گرفته باشد تعهد بیمه گر به تناسب مبلغی كه خود بیمه نموده به مجموع مبالغ بیمه شده می باشد .
ماده ششم : شرایط فسخ
هریك از طرفین می توانند با اخطار كتبی یك ماهه نسبت به فسخ بیمه نامه اقدام نمایند . درصورت فسخ بیمه نامه ازجانب بیمه گذار حق بیمه براساس تعرفه كوتاه مدت و در صورت فسخ از جانب بیمه گر حق بیمه مدت باقیمانده به صورت روز شمار محاسبه خواهد گردید .
ماده هفتم : چگونگی رفع اختلاف
در صورت اختلاف نظر در تفسیر و یا اجرای شرایط این بیمه نامه ، مراتب حتی الامكان به صورت مسالمت آمیز حل و فصل خواهد شد در غیر اینصورت رای مراجع قضایی ملاك عمل خواهد بود .
ماده هشتم : مرور زمان
مرور زمان دعوی ناشی از این بیمه نامه دو سال است كه از تاریخ وقوع حادثه منشاء دعوی شروع می شود .
ماده نهم : موارد پیش بینی نشده
نسبت به موارد پیش بینی نشده در این بیمه نامه براساس قوانین ، مقررات و عرف بیمه در ایران رفتار خواهد شد .
ماده دهم : مواد شرایط عمومی
این شرایط عمومی كه مشتمل برده ماده ودو تبصره است جزء لاینفك بیمه نامه می باشد

 

 

نظرات() 
call mini infinity hack
جمعه 4 اسفند 1396 06:50 ب.ظ
به عنوان مورد علاقه ذخیره شده، من وب سایت شما را دوست دارم!
winterstate cheats
جمعه 4 اسفند 1396 06:43 ب.ظ
سلام، مقاله خوب آن در مورد چاپ رسانه، همه ما با رسانه ها آشنا هستیم
منبع قابل توجهی از اطلاعات است.
farm heroes super saga hack
جمعه 4 اسفند 1396 06:38 ب.ظ
بعد از آنکه من در اصل نظر دادم، به نظر میرسد که «نکته من» را کلیک کردهام
وقتی نظر جدید اضافه می شود، کادر انتخاب شده و از حالا به بعد هرکدام
یک نظر اضافه شده من 4 ایمیل با همان نظر دریافت می کنم.
آیا راهی وجود دارد که بتوانید مرا از این سرویس حذف کنید؟

خیلی ممنون
tower knights hack
جمعه 4 اسفند 1396 06:18 ب.ظ
سلام فقط می خواستم به شما یک سر کوتاه و به شما اجازه می دانم
بعضی از تصاویر به درستی بارگیری نمی شوند. مطمئن نیستم
چرا، اما من فکر می کنم یک موضوع اتصال است. من آن را در دو وب مختلف امتحان کردم
مرورگرها و هر دو نتیجه مشابهی را نشان می دهند.
Elke
جمعه 17 آذر 1396 05:48 ق.ظ
Hello, the whole thing is going nicely here and ofcourse every one is sharing facts, that's in fact fine, keep
up writing.
cam4 token hack v2.2_update.exe
دوشنبه 6 آذر 1396 07:46 ب.ظ
ضرب و شتم عالی من می خواهم حتی زمانی که شما را اصلاح کنم، شاگردم
سایت، چگونه می توانم برای سایت وبلاگ مشترک شوید؟
حساب من یک معامله قابل قبول را به من داد. من کمی از این پخش تلویزیونی، ایده شفاف شفاف را درک کردم
How did the Achilles tendon get it's name?
سه شنبه 17 مرداد 1396 02:52 ب.ظ
Thanks for finally talking about >بیمه کار آفرین نمایندگی
2801 - نگاهی گذارا به شرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت مدنی دارندگان آسانسور در قبال استفاده كنندگان <Loved it!
Foot Complaints
یکشنبه 8 مرداد 1396 02:22 ق.ظ
It's in fact very complex in this full of activity life to listen news on TV, so I simply use the web for that purpose,
and obtain the most up-to-date information.
Can you get taller with yoga?
یکشنبه 8 مرداد 1396 12:01 ق.ظ
Howdy! I know this is kinda off topic nevertheless I'd figured
I'd ask. Would you be interested in trading links or maybe guest writing a blog post or
vice-versa? My site addresses a lot of the same subjects as
yours and I think we could greatly benefit from each other.
If you are interested feel free to send me an email. I look forward to hearing from you!

Great blog by the way!
Foot Problems
شنبه 7 مرداد 1396 09:17 ب.ظ
I'm pretty pleased to uncover this page. I want to to thank you for
ones time just for this fantastic read!! I definitely enjoyed every bit of it
and i also have you saved to fav to check out new things on your site.
Foot Problems
شنبه 7 مرداد 1396 06:55 ب.ظ
Hi there great website! Does running a blog like this take
a great deal of work? I have virtually no understanding
of coding however I had been hoping to start my own blog soon. Anyway, should you have any ideas
or tips for new blog owners please share. I know this is off subject but I just wanted to ask.
Cheers!
Foot Issues
شنبه 7 مرداد 1396 05:40 ب.ظ
Hello, yup this post is truly fastidious and I have learned lot of things from it concerning
blogging. thanks.
What do you do for a sore Achilles tendon?
شنبه 7 مرداد 1396 01:49 ب.ظ
If you desire to take much from this article then you have
to apply these strategies to your won weblog.
foot pain after running
یکشنبه 4 تیر 1396 10:21 ب.ظ
First of all I want to say superb blog! I had a
quick question in which I'd like to ask if you do not mind.

I was curious to know how you center yourself and clear your head
before writing. I've had difficulty clearing my thoughts in getting
my thoughts out. I truly do enjoy writing but it just seems
like the first 10 to 15 minutes are wasted simply just trying to figure out how to begin. Any recommendations or tips?
Appreciate it!
at home std test
یکشنبه 4 تیر 1396 08:22 ب.ظ
بسیار قلب از خود نوشتن در حالی که ظاهر شدن
مناسب در آیا نه حل و فصل کاملا با من پس
از برخی از زمان. جایی درون جملات شما قادر به من مؤمن
اما فقط برای کوتاه در حالی
که. من این مشکل خود را با جهش در منطق و شما ممکن است
را خوب به پر همه کسانی معافیت.
در صورتی که شما که می توانید انجام
من می بدون شک تا پایان در گم.
accidentalroute90.exteen.com
چهارشنبه 3 خرداد 1396 07:38 ق.ظ
I visited several web sites but the audio quality for audio songs existing at this website is actually excellent.
Waylon
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 04:22 ب.ظ
you're really a good webmaster. The web site loading velocity is incredible.

It sort of feels that you're doing any distinctive trick.
Also, The contents are masterpiece. you have done a
wonderful process in this subject!
Lavina
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 12:23 ب.ظ
Actually when someone doesn't be aware of then its up to other visitors
that they will help, so here it occurs.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

← آخرین پستها

← نویسندگان

← آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :